Qualitat

Mediambient

Seguretat

 You must have flash player to view this page!

Empresa
La vessant més coneguda de Construccions Salido Carrió és la construcció d’edificis d’habitatges, tot i que replica prada sempre desenvolupar altres tipologies constructives al servei de la indústria, comerç i serveis. Executant treballs d’especial confiança i altament qualificats, com la remodelació de l’Auditori de la Pedrera i les seves façanes interior i posterior.

Per assolir la confiança constant dels bally handbags outlet nostres clients s’orienta l’organització i gestió de qualitat d’acord amb la Norma UNE-EN ISO 9001:2000, certificació que ja es va obtindre al 2002 i, posteriorment, amb la finalitat de millorar la hermes replica seguretat i executar les obres amb sostenibilitat, s’aconseguiren les certificacions UNE-EN ISO 14000:2004 i la OSHSAS 18001:99, l’any 2006.

L’empresa implementa constantment les noves normatives en aquestes matèries i, fins i tot, avançant-se als requisits legalment establerts. Actualment està aplicant 640-864 dumps millores tecnològiques en un software integral de coordinació empresarial, per tal d’automatitzar i gestionar a temps real i des del lloc de treball, tota la coordinació empresarial dels recursos humans i mecànics, tant luxury balenciaga replica del personal propi com dels subcontractats.

La formació del personal és un dels objectius primordial de la direcció. Des de la vessant productiva, tècnica i administrativa reben formació continuada en els diversos aspectes que composen la dinàmica de l’empresa. Fent especial esment en la seguretat,cartier replica handbags com exemple remarcar que el 80% de la plantilla productiva i replica handbags el 100% de la direcció i tècnics disposen de la titulació de Recurs 640-822 exam Preventiu, formació que garantitzar el coneixement en matèria de seguretat.

 

pass4sure 700-039 pass4sure 70-410 IBM 000-015 test IBM 000-016 dumps